Golgotský víťaz

 1. Golgotský víťaz
 2. Šťastie hľadal som
 3. Rýchlosťou vtáka
 4. Či si vyktočil
 5. Nebeský môj Otče
 6. S Ježišom chcem
 7. Jak para
 8. Od Boha
 9. Znám prameň
 10. Chvíľka s Tebou


Istota

 1. Prosíme, príď medzi nás, Pane
 2. Kde len oko zrie
 3. Dnes
 4. Kde hladať radosť
 5. Keby za peniaze
 6. Len jediný Ježiš
 7. Môj Pán plody hľadá
 8. Otče drahý
 9. Pán ma našiel
 10. Pane môj, Ty si mi určil
 11. V zasluhách Tvojho Syna
 12. Radosti záplava
 13. Čuj výzvi hlas
 14. Rozhodni sa
Slovenský Srpski

Službe

Bogosluženja:

Nedelja 9.30 i 17.00

Sreda 19.30

 

Omladinski sastanak:

Sreda 20.30

 

Nedeljna škola:

Subota 11.00

Gde se nalazimo?

Partnerska crkva

Biserica baptista Emanuel, Timisoara, Romania

 

www.emanuel-tm.ro