Golgotský víťaz

 1. Golgotský víťaz
 2. Šťastie hľadal som
 3. Rýchlosťou vtáka
 4. Či si vyktočil
 5. Nebeský môj Otče
 6. S Ježišom chcem
 7. Jak para
 8. Od Boha
 9. Znám prameň
 10. Chvíľka s Tebou


Istota

 1. Prosíme, príď medzi nás, Pane
 2. Kde len oko zrie
 3. Dnes
 4. Kde hladať radosť
 5. Keby za peniaze
 6. Len jediný Ježiš
 7. Môj Pán plody hľadá
 8. Otče drahý
 9. Pán ma našiel
 10. Pane môj, Ty si mi určil
 11. V zasluhách Tvojho Syna
 12. Radosti záplava
 13. Čuj výzvi hlas
 14. Rozhodni sa
Slovenský Srpski

Služby

Bohoslužby:

Nedeľa 9.30 a 17.00

Streda 19.30

 

Mládežnicke stretnutie:

Streda 20.30

 

Nedeľná škola:

Sobota 11.00

Gde sa nachádzame?

Partnerský zbor

Biserica baptista Emanuel, Timisoara, Romania

 

www.emanuel-tm.ro